ES6 有哪些新特性
❤️

ES6 有哪些新特性

😬
大概都可以了解到

 
原答案:
 • Promise
 • 箭头函数
 • 模板字符串
 • 块级作用域
 • Class
 • 参数默认值
 • 解构赋值
 • 数组对象新增的一些方法

 
参考:
内容大致如下:
 • 默认参数
 • 模板字符串
 • 多行字符串
 • 解构赋值
 • 增强的对象字面量
 • 箭头函数
 • Promise
 • 块级作用域和构造 letconst
 • Class
 • Modules 模块